Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2016”

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Opolskiego

ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

 

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Opolskiego na temat projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,

 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego,

 3. Termin konsultacji od 14 września do 5 października 2015 roku.

 

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty – konsultacje i w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 na tablicy ogłoszeń,

 2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji /zał. nr 1/

 3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 14 września do 5 października 2015r., do godz. 15.30 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój 28 (I piętro), przesłać faxem ( 77- 5415103) lub mailem na adres .

W tytule maila należy wpisać „Konsultacje Roczny Program Współpracy 2016”,

 1. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 pokój nr 24 Biuro Rady,

 2. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

 

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Opolskiego

 

Henryk Lakwa

 

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

PDFUchwała Nr 325/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

DOCZałącznik do Uchwały Nr 325/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. - Formularz Konsultacji 

PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2016 - projekt 

 

Wersja XML