Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie:

1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,

2) Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażana prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020.

 

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażanie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w sprawie:

a) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,

b) Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażana prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Opolskiego.

3. Termin Konsultacji: od 11 września 2015 r. do 5 października 2015 r.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29.

2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (zał. nr 1).

3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 11 września 2015 r. do 5 października 2015 r., do godziny 17.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój nr 4 (parter), przesłać faxem na nr 775415103 lub mailem na adres starostwo@powiatopolski.pl. W tytule maila należy wpisać: konsultacje w sprawie:

1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,

2) Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażana prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020.

4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój nr 012), tel. 77 44 20512.

5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa

PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 oraz Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażana Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020

PDFUchwała Nr 329/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2015 r. o przeprowadzenie konsultacji

DOCZałącznik do Uchwały Nr 329/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. - Formularz Konsultacji 

PDFPowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 - projekt

PDFPowiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020 - projekt

 

Wersja XML