Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwiesczenie o wpływie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę polegającego na budowie fundamentu pod kabino – suszarkę lakierniczą VENUS PB-VB1855 w hali Nr „3” B – Wydział Zabezpieczeń antykorozyjnych w Ozim

 

Opole, dnia 04.09.2015r.

 

STAROSTA OPOLSKI

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starosta Powiatowego w Opolu przy
ul. 1-go Maja 29, pokój 202, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia  20.07.2015r. przez Konstrukcje Stalowe KTR GROUP Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek, o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę polegającego na budowie fundamentu pod kabino – suszarkę lakierniczą VENUS PB-VB1855 w hali Nr „3” B – Wydział Zabezpieczeń antykorozyjnych w Ozimku przy ul. Ciepłowniczej 10 na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 2297/500, 2197/500 k.m. 2, obręb Schodnia.

Wersja XML