Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Opole, dnia 02.09.2015r.

STAROSTA OPOLSKI

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starosta Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29, pokój 202, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia  28.07.2015r. przez Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeń Wielki przy ul. Namysłowskiej 44, o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 1434/397, 1438/398, 1439/397, 1440/398, 1503/396, 1601/398, 1602/398, 1633/397, 1635/396, 399 arkusz mapy 3 , obręb Dobrzeń Wielki.

Wersja XML