Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2015.BS - odwodnienia zakładu w Jedlicach BP Glass Poland Sp. z o.o.

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-08-28

 

OŚ. 6341.69. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

o wszczęciu o wszczęciu w dniu 23-07-2015 r., postępowania na wniosek Pana Marka Przymuszały, pełnomocnika zakładu BA Glass Poland Sp. z o.o., ul.Ostroroga 8/1, 60-349 Poznań (pismo z dnia 14-07-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia zakładu huty szkła w Jedlicach do wód powierzchniowych,  do rowu opaskowego zbiornika wstępnego Zbiornika Wodnego Turawa oraz do Kanału Hutniczego, w tym 7 wylotów do zarurowanego odcinka dwoma przewodami betonowymi
o średnicy ø 800 mm gm. Ozimek, w szczególności:

I. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  z odwodnienia terenu zakładu 9 wylotami ścieków:

  - wylotem nr 1 do Kanału Hutniczego w km 0+722 

    - wylotem nr 2 do zarurowanego odcinka kanału Hutniczego w km 0+769

    - wylotem nr 3 do zarurowanego odcinka kanału Hutniczego w km 0+769

    - wylotem nr 4 do zarurowanego odcinka kanału Hutniczego w km 0+786

    - wylotem nr 5 do zarurowanego odcinka kanału Hutniczego w km 0+844

    - wylotem nr 6 do zarurowanego odcinka kanału Hutniczego w km 0+899

    - wylotem nr 7 do zarurowanego odcinka kanału Hutniczego w km 0+926,5

    - wylotem nr 9 do zarurowanego odcinka kanału Hutniczego w km 0+948,5

    - wylotem nr I do rowu opaskowego nr 1w km 0+170.

 

     Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 8,53 ha, zredukowana Fzr = 7,2947 ha,
     w tym:

     powierzchnia dachów całkowita Fc = 4,70 ha, zredukowana Fzr = 4,23 ha

     powierzchnie przemysłowe i składowe całkowita Fc = 3,83 ha, zredukowana Fzr = 3,064 ha.

Łączna obliczeniowa ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm =955,53 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=131 l/s*ha, Qmaxh=3438 m3/h, Qśrd = 124,3 m3/d, Qmaxr = 45369 m3/rok.

 

Lokalizacja wylotów ścieków oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:  

 - działki nr 1020/4 oraz nr 1023/17 am 1 obręb Szczedrzyk -   własność BA Glass Poland Sp. z o.o., Poznań

- działka nr 1/14 am 6 obręb Turawa  - własność Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jednostka terenowa Zarząd Zlewni Środkowej Odry odcinek opolski w Opolu.

   

II. Dotychczasowe pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych z odwodnienia huty szkła w Jedlicach, udzielone decyzjami  Starosty Opolskiego znak:

    - OŚ.BSz-6223-19/05 z dnia 27-07-2005 r. ze zmianami znak OŚ.BSz-6223-37/08 z dnia 06-10-2008 r. oraz znak OŚ.BSz-6223-33-2/09 z dnia 18-08-2009 r. w pełnym zakresie tj. również na pobór wód podziemnych

    - OŚ.BSz-6223-33-1/09 z dnia 05-08-2009 r.

    -  OŚ.6341.111.2012.BS z dnia 23-11-2012 r.,

    zgodnie z wnioskiem strony zostaną wygaszone.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML