Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.


I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Opolskiego.
3. Termin Konsultacji: od 17 sierpnia do 7 września 2015 r.


II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29.
2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (zał. nr 1).
3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 14 sierpnia do 7 września 2015 r., do godz. 17.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój nr 4 (parter), przesłać faxem na nr 775415103 lub mailem na adres starostwo@powiatopolski.pl. W tytule maila należy wpisać „Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w 2016 r.”.
4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydz. Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 (pokój nr 403).
5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.


 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa


DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc

PDFgodziny pracy aptek 2016 zał.pdf

PDFharmonogram pracy aptek w godz. nocnych, niedziele i święta 2016.pdf

PDFUchwała Nr 302/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego


 

Wersja XML