Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2015.BS - odwodnienie zakładu Vitroterm - Murów SA w Murowie.

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-07-17

OŚ. 6341.51. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 21 maja 2015 r., postępowania na wniosek P. Władysława Manieckiego Dyrektora Zarządu „Vitroterm - Murów” SA w Murowie, ul. Wolności 33, 46-030 Murów (pismo z dnia 2015-05-18), w sprawie udzielenia decyzji o legalizacji wylotu W-9, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków W-10 oraz o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Vitroterm - Murów” SA w Murowie, poprzez 10 wylotów ścieków, do zarurowanego odcinku rowu RC-3, w szczególności:

I. Wydania decyzji o legalizacji  urządzenia wodnego istniejącego wylotu ścieków z kanału kd ø 400 PCV ozn. jako W-9 do istniejącej studzienki nr 2 zabudowanej na zarurowanym   odcinku  rowu melioracyjnego RC-3 w km 0+255;

II. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków z kanału kd ø 500      PCV ozn. jako W10 do projektowanej studzienki na 9 na zarurowanym odcinku rowu  melioracyjnego RC-3 w km 0+450;

III. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu zakładu 10 wylotami ścieków do zarurowanego odcinka rowu   melioracyjnego RC-3  rurociągiem ø 1000 mm:

- wylotem W-1 poprzez studzienkę nr 1 w km 0+190 rowu

- wylotem W-2 poprzez studzienkę nr 2 w km 0+255 rowu

- wylotem W-3 poprzez studzienkę nr 3 w km 0+267 rowu

- wylotem W-4 poprzez studzienkę nr 4 w km 0+295 rowu

- wylotem W-5 poprzez studzienkę nr 5 w km 0+405 rowu

- wylotem W-6 poprzez studzienkę nr 6 w km 0+186 rowu

- wylotem W-7 poprzez rurę umieszczoną w betonowej skarpie, w km 0+153 rowu

- wylotem W-8 poprzez studzienkę nr 8 w km 0+264 rowu

- wylotem W-9 poprzez studzienkę nr 2 w km 0+255 rowu

- wylotem W-10 poprzez studzienkę nr 9 w km 0+450 rowu.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 2,62 ha, zredukowana Fzr = 2,047 ha. Łączna obliczeniowa ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm =266,11 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=130 l/s*ha, Qmaxh=382 m3/h, Qśrd = 864 m3/d, Qmaxr = 13 448,79 m3/rok.

Lokalizacja wylotów ścieków: działki am 2 obręb Murów o numerach:

- 348/4, 348/2  własność Skarb Państwa, użytkownik wieczysty Vitroterm – Murów SA w Murowie,

- 347/6 własność Gmina Murów, użytkownik wieczysty Vitroterm – Murów SA  w Murowie.

Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód - wylot z zarurowanego odcinka  rowu: działka nr 280 am 1 obręb Murów, własność Gmina Murów.

IV. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu 8 wylotami ścieków do rowu RC-3 udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.97.2011.BS z dnia 15-02-2012 r., zgodnie z wnioskiem strony, zostanie na wniosek strony wygaszone

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML