Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczeciu postepowania - zmiana decyzji 28/2014 z dnia 16.01.2014

Opole, dnia 08.07.2015r.

 

S T A R O S T A    O P O L S K I,

zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój 202, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia 11.06.2015r. MAIA POLSKA Sp z o.o. z siedzibą w Niemodlinie przy ul. 700-lecia 23, o zmianie pozwolenia na budowę nr 28/2014 z dnia 16.01.2014 polegającą na rozszerzeniu zakresu inwestycji o budowę 3 baterii silosów wraz z fundamentami oraz budowę rozdzielni elektrycznej w Niemodlinie na terenie zakładu MAIA POLSKA Sp. z o.o. na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 147/17 obręb Niemodlin.

Wersja XML