Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport z przerowadzonych konsultacji - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Zarząd Powiatu Opolskiego przedstawia:

 


 

RAPORT

Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

W SPRAWIE PROJEKTU „PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

DLA POWIATU OPOLSKIEGO”

Wersja XML