Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013.

PDFLista podmiotów którym przyznano dotacje z dziedziny KULTURA I SZTUKA oraz KULTURA FIZYCZNA 2013.pdf

 

 

 


 

Uchwała Nr 815/13

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 6 lutego 2013r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013.

 

Na podstawie art.32ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U.   z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 5,11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/155/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013, Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Opolskiego w 2013 roku, obejmujący dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2

Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie zadań na 2013 r.;

1) w zakresie kultury i sztuki – 30.000 zł,

2) w zakresie kultury fizycznej – 23.000 zł.

 

§ 4

Ustala się:

1. Regulamin otwartego konkursu ofertstanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

2. Kartę Oceny Formalnej – stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały,

3. Kartę Oceny Merytorycznej – stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały,

4. Oświadczenie członka Komisji Konkursowej – stanowiące załącznik Nr 5 do uchwały,

5. Instrukcję wypełnienia oferty na realizację zadań – stanowiącą załącznik Nr 6  do uchwały.   

§ 5  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.  

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Opolskiego:

 

  1. Henryk Lakwa

                                                                                   2.Leonarda Płoszaj

                                                                                   3.Krzysztof Wysdak

                                                                                   4.Zofia Kotońska

                                                                                   5.Sybilla Stelmach

 

Wersja XML