Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr II/07
Kierownika Zakładu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu
z dnia 31 października 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu”. 
 


 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 3a pkt 2 i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w związku z art. 3 – 3e w/w ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
 

zarządzam co następuje:

 

  § 1
 

Wprowadza się „Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 


  § 2
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Wersja XML