Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu

 ZARZĄDZENIE   Nr 0135/9/2009 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
z dnia 05 maja 2009 r.

 
 
w sprawie zasad postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.
           
    Na podstawie §16 i §12 Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu wprowadzonego Uchwałą   Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXIII/227/06 z dnia 6 lipca 2006r. oraz art. 11 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ), zarządzam co następuje:
 
             § 1
 
Wprowadza się „Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Sekcji Administracyjno-Kadrowej.
 
§3
 
Traci moc Zarządzenie nr 0135/4/2007 z dnia 04 czerwca 2007 r. w sprawie „Zasad postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu”.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
                                                                                               

                                                                     Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
                                                                                          Jacek Dziatkiewicz

Wersja XML