Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku w sprawie zasad postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

 

ZSO.S.0135-17/09
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 17
Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku
Z dnia 18 grudnia 2009r.
 
 
W sprawie „zasad postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze”
 
 
 
Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
Wprowadza się „Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze”, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku”.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wersja XML