Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Tarnowie Op.

                                                                                 


Zarządzenie nr 11/2006
Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Tarnowie Opolskim 
z dnia 27.10.2006r.
 
 
w sprawie określenia „Zasad postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Tarnowie Op.”
 
 
 
Na podstawie art.3 a pkt.2 i art.4 pkt.5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późń.zm.) w związku z art.3-3e w/w ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych zarządzam, co następuje:
 
 
  §1
 
Wprowadza się „Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka im. J.Korczaka w Tarnowie Opolskim” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia .
 
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wersja XML