Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie

 

Uchwała Nr 239/08
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 10 stycznia 2008 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie,
ul. Niemodlińska 39
 
Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) oraz § 1ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1
 
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie,
ul. Niemodlińska 39.
 
§ 2
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarząd Powiatu Opolskiego:
 
1. Henryk Lakwa
2. Krzysztof Wysdak
3. Irena Łysy-Cichon
4. Rudolf Mohlek
5. Leonarda Płoszaj
 
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr 239/08
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 10 stycznia 2008r.
 
OGŁOSZENIE z dnia 10 stycznia 2008 r.
 
ZARZĄD POWIATU OPOLSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie, ul. Niemodlińska 39.
1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia następujące wymagania:
 
1)      ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej;
2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)      w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą oceną pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5)      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)      nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7)      nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami). 
2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia   
     następujące wymagania:
1)      ukończyła studia wyższe magisterskie;
2)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3)      posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;
4)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
5)      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
7)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami). 
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
 
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 w sprawie, wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem kandydata oraz jego aktualnym numerem telefonu i dopiskiem Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie, w terminie do dnia 31 stycznia 2008 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez: Zarząd Powiatu Opolskiego.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Zarząd Powiatu Opolskiego:
1.              Henryk Lakwa
2.              Krzysztof Wysdak
3.              Irena Łysy-Cichon
4.              Rudolf Mohlek
5.              Leonarda Płoszaj
 
Wersja XML