Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zawiadamiam,

 

że Starosta Opolski decyzją z 30 kwietnia 2015 r. (znak WB.6744.5.2.2015.AŁ) zezwolił Gminie Łubniany na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na budowie odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-         działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas dróg gminnych: 155/9, 260/27, 289/7, 283/27, 72, 470/30 k.m. 3 obręb Kępa,

-     działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 203/118 k.m. 1 obręb Kępa,

-        działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, na których konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z części nieruchomości: 884/119, 123/79 k.m. 1 obręb Kępa oraz 75, 252/11, 251/11, 279/27, 285/35, 469/30 k.m. 3 obręb Kępa.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

Wersja XML