Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim

Opole, 22 kwietnia 2015 r.

WB.6744.3.1.2015.AŁ


OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 22 kwietnia 2015 r. (znak WB.6744.3.1.2015.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej ulicy Reja w Dobrzeniu Wielkim, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas drogi gminnej: 969/30, 952/31, 1011/30, 1014/31, 1017/31, 686/31, 1037/31, 250/32, 906/34, 900/34, 423/34, 1043/35, 1039/35, 1038/35, 434/35, 1135/36, 944/36, 559/36, 256/36, 37, k.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki,

-        działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 25, 47, 57 k.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML