Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach,

 

Opole, 15 kwietnia 2015 r.

WB.6744.3.3.2015.AŁ


OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam,

że dnia 20 lutego 2015 r., na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki reprezentującego inwestora Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, podpisanego przez pełnomocnika Sebastiana Raudzis (pełnomocnictwo z 16 września 2014 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w Świerklach, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas dróg gminnych: 1, 9/1, 10, 11, 227, 13, 15, 16, 17 k.m. 2 obręb Świerkle,

-        działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, na których konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z części nieruchomości:
128/6 k.m. 1 obręb Świerkle oraz 262 k.m. 10 obręb Brynica.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

Wersja XML