Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOLSKIEGO

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

Zgodnie z Art. 11d.ust. 5. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami ), oraz art. 49ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

Z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.05.2014 r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Prószkowa reprezentującego Gminę Prószków z siedzibą w Prószkowie przy ul. Opolska 17,  postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej - ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska. Inwestorem jest Gmina Prószków.

Inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 141, 45, 44 – k.m. 1 i 3 własność gminy Prószków oraz 141, 147/1 k.m.1 i 3 – własność Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Po podziale powstaną działki : 141/2 i 141/3 – wydzielona cześć drogi gminnej, 141/1 – pozostała część – własność PGL Lasy Państwowe. Działka 147/1 – własność PGL Lasy Państwowe po podziale powstaną działki nr 147/4 – wydzielona część drogi gminnej 147/3 – pozostała część – własność PGL Lasy Państwowe

 

                 W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy, oraz składania wniosków i uwag.

 

       W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul.1 Maja 29 - w pokoju nr 201 (II Piętro - Wydział Budownictwa) w godz. od 8.00 do  15.00.

 

Wersja XML