Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji zmieniającej decyzję Nr 8/2013 z dnia 29.11.2013r polegającej na odbudowie drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi w m. Gracze w gminie Niemodlin

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

 

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 19.05.2014r. (znak WB.6744.7.4.2014.JS) zmienił w zakresie korekty podziału trzech istniejących działek nr 193, 194 i 33 które po podziale otrzymały numery 193/1, 193/2, 193/3, 194/1, 194/2, 194/3, 33/1, 33/2, 33/3 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 8/2013 z dnia 29.11.2013r polegającej na odbudowie drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi w m. Gracze w gminie Niemodlin wraz z budową przepustów, odwodnieniem terenu oraz przebudową linii napowietrznej n/n i sieci teletechnicznych, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        548, 466, 552/2, 556 - k.m. 2 obręb Gracze, gm. Niemodlin,

-        152, 162, 29, 30, 31, 33, 34/1, 34/2, 193, 194 - k.m. 1 obręb Rutki, gm. Niemodlin,

-        6 - k.m. 1 obręb Góra, gm. Niemodlin.

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML