Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - zmiana decyzji 08/2013 z 29.11.2013 - odbudowa drogi powiatowej Nr 1184

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami), art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art.36a  ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 243, poz. 1623. z  23 grudnia 2010r)

zawiadamiam,

że dnia 03.04.2014r. zostało wszczęte, na wniosek Zarządu Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 29, reprezentowanego przez pełnomocnika Jacka Dziatkiewicza
– Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 8/2013 z dnia 29.11.2013r polegającej na odbudowie drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi w m. Gracze w gminie Niemodlin wraz z budową przepustów, odwodnieniem terenu oraz przebudową linii napowietrznej n/n i sieci teletechnicznych, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

 

-        548, 466, 552/2, 556 – k.m. 2 obręb Gracze, gm. Niemodlin,

-        152, 162, 29, 30, 31, 33, 34/1, 34/2, 193, 194 – k.m. 1 obręb Rutki, gm. Niemodlin,

-        6 – k.m. 1 obręb Góra, gm. Niemodlin.

 

Powyższa zmiana dotyczy korekty podziału trzech istniejących działek nr 193, 194 i 33 które po podziale otrzymały numery 193/1, 193/2, 193/3, 194/1, 194/2, 194/3, 33/1, 33/2, 33/3

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wersja XML