Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Miedziana

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOLSKIEGO

O  WYDANIU  DECYZJI

O ZEZWOLENIU  NA  REALIZACJĘ  INWESTYCJI  DROGOWEJ


          Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 15 kwietnia 2014 r. Nr 3/2014, znak: WB.6744.11.1.2014.AH, zezwolił Gminie Tarnów Opolski z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6,  na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Miedziana, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 34, 239/33 i 240/33 k. m. 1 oraz 162/1, 162/2 i 187 k. m. 4, obrębu Miedziana.

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML