Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obiweszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 102506 O ? ul. Piaskowa i nr 102505 O ? ul. Młyńska w miejscowości Kup

Opole, 7 marca 2014 r.

WB.6744.3.9.2013.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją nr 1/ZRID/2014 z 7 marca 2014 r. (znak WB.6744.3.9.2013.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 102506 O – ul. Piaskowa i nr 102505 O – ul. Młyńska w miejscowości Kup
w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1051/91, 703/121, 773/133, 774/133, 854/122, 1104/122, 1103/122, 852/122, 681/122, 850/122, 851/122, 1158/133, 857/130, 466/124, 938/73, 143/5, 849/130, 855/130, 740/122, 995/122, 996/122, 804/133 k.m.2 obręb Kup gmina Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML