Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Górki

 

Opole, 17 grudnia 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

       Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamiam, że

 Starosta Opolski decyzją z 17 grudnia 2013 r. (znak WB.6744.10.8.2013.TS) zezwolił Gminie Prószków na realizację inwestycji drogowej polegającej  na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Górki wraz z oświetleniem i odwodnieniem, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 919/318, 998/263, 995/268, 996/263, 988/275, 1002/258, 1004/258, 726/224,(po podziale 1193/224 i 1194/224), 885/325, 1000/264 (po podziale 1175/264), 1001/264 (po podziale 1167/264),  356/265 (po podziale 1164/265), 663/265 (po podziale 1165/265), 266 (po podziale 1161/266), 1120/279 (po podziale 1159/279), 1169/250 (po podziale 1170/250), 312, 251 (po podziale 1172/251), 979/272, 999/263, 30 k.m.4 obręb Górki, - 385/203, 202, k.m. 5 obręb Górki , działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych – 266 (po podziale 1162/266), 1120/279 (po podziale 1160/279), 251 (po podziale 1173/251), 30, 999/263, 312, 726/224 (po podziale 1194/224)  k.m. 4 i 385/203, 202, k.m. 5 obręb Górki,

   oraz ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w celu

- przełożenia napowietrznej sieci energetycznej - działki o nr  266 (po podziale 1162/266), 251 (po podziale 1173/251),30, 726/224 (po podziale 1194/224) k.m. 4 i 385/203, 202, k.m. 5 obręb Górki,

- wykonania koryta i zjazdu  -  działki o nr 1120/279 (po podziale 1160/279), 999/263, k.m.4 obręb Górki

- oczyszczenia rowu i budowy wylotu kanalizacji deszczowej - działka 312 k.m. 4 obręb Górki.

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów, oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 201 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

Z upoważnienia starosty opolskiego

Naczelnik Wydz. Budownictwa

Kazimierz Krawczyk

 

Wersja XML