Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w m. Górki

 


OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

Zgodnie z Art. 11d.ust. 5. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami ), oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

Z a w i a d a m i a m

że w dniu 07.11.2013 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Sebastiana Raudzisa upoważnionego przez Burmistrza Prószkowa reprezentującego Gminę Prószków z siedzibą w Prószkowie przy ul. Opolska 17,  postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w m. Górki.

Inwestorem jest  Burmistrz Prószkowa reprezentujący Gminę Prószków.

Inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 919/318, 998/263, 995/268, 996/263, 988/275, 1002/258, 1004/258, 726/224 (po podziale 1193/224 i 1194/224), 885/325, 1000/264( po podziale 1175/264), 1001/264 (po podziale 1167/264),  356/265 (po podziale 1164/265), 663/265 (po podziale 1165/265), 266 (po podziale 1161/266), 1120/279 (po podziale 1159/279), 1169/250 (po podziale 1170/250), 312, 251 (po podziale 1172/251), 979/272, 999/263, 30 k.m.4 obręb Górki, - 385/203, 202, k.m. 5 obręb Górki 

działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych – 266 (po podziale 1162/266), 1120/279 (po podziale 1160/279), 251 (po podziale 1173/251), 30, 999/263, 312, 726/224 (po podziale 1194/224), k.m. 4 i 385/203, 202, k.m. 5 obręb Górki,

oraz ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w celu

- położenia napowietrznej sieci energetycznej  - działki o nr  266 (po podziale 1162/266), 251 (po podziale 1173/251),30, 726/224 (po podziale 1194/224) k.m. 4 i 385/203, 202, k.m. 5 obręb Górki,

- wykonania koryta i zjazdu  -  działki o nr 1120/279 (po podziale 1160/279), 999/263, k.m.4 obręb Górki

- oczyszczenia rowu i budowy wylotu kanalizacji deszczowej - działka 312 k.m. 4 obręb Górki.

 

                 W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy, oraz składania wniosków i uwag.

 

       W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul.1 Maja 29 - w pokoju nr 201 (II Piętro - Wydział Budownictwa) w godz. od 8.00 do  15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML