Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy

Opole, 30 października 2013 r.

WB.6744.3.6.2013.AŁ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zawiadamiam,

 

że Starosta Opolski decyzją z 30 października 2013 r. (znak WB.6744.3.6.2013.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową
i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-   1060/207, 1059/207, 1514/38, 1217/153, 1186/160, 1308/157, 1424/157 k.m.2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki – znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji i stanowiących pas drogi gminnej,

-        1467/178 k.m.2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki – znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego drogi gminnej, ale stanowiącej teren niezbędny
dla wykonania robót drogowych związanych z włączeniem projektowanej drogi
ul. Broniewskiego do ul. Jagiełły,

-     1255/37, 1247/38, 1248/38, 1249/38, 1514/38 k.m.2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego drogi gminnej, ale stanowiących teren niezbędny dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu – budowa oświetlenia ulicznego,

-        1046/162, 758/159, 1472/159, 1054/160, 1316/157, 1422/157, 1421/157, 1307/157, 1213/153, 711/164 k.m.2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego drogi gminnej, ale stanowiących teren niezbędny dla budowy zjazdów.

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML