Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyadniu decyzji pozwolenia na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Tułowicach

Opole, dnia 14 października 2013 r.

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. 1 Maja 29, w pokoju nr 202 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę”  poniższego przedsięwzięcia : 

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowana w Tułowicach na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 207, 259, 260, k.m. 1, obręb Tułowice

 

 Inwestor: Gmina Tułowice, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1

 


 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

 

Kazimierz Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML