Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obiweszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany

Opole, 22.03.2013 r.

WB.6744.5.15.2013.JS

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

 

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 14 lutego 2013r. (znak WB.6744.5.15.2013.JS) zezwolił Gminie Łubniany na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany w gminie Łubniany, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- 462 k.m. 2 obręb Łubniany,

- 533 k.m. 3 obręb Łubniany,

- 535, 634, 635, 636/1, 637 k.m. 4 obręb Łubniany,

- 638/5 k.m. 5 obręb Łubniany

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML