Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1261/09 z dnia 21.12.2009 (osiedlowa sieć cieplna w Dobrzeniu Wielkim)

Opole, 6 marca 2013 r.

WB.7351-3-1387/09.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O UCHYLENIU DECYZJI

O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

            Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 5a ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski, po otrzymaniu ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim nr 30/13 z 18 lutego 2013 r. (znak WIB.AH-4002-3-15/12), na podstawie
art. 36a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, wydał decyzję 6 marca 2013 r. (znak WB.7351-3-1387/09.AŁ) uchylającą decyzję Starosty Opolskiego nr 1261/09 z 21 grudnia 2009 r. (znak WB.7351-3-1387/09) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Dobrzeń Wielki pozwolenia na budowę osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów z przyłączami do budynków mieszkalnych w Dobrzeniu Wielkim przy ulicy Osiedlowej, Piastowskiej, Kościuszki, Sobieskiego, Dworcowej i Św. Rocha,
na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-     2802/417, 2625/421, 2619/424, 2690/419, 2013/422, 2693/419, 2626/421, 2627/421, 2628/421 k.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki,

-       1443/64, 1454/64, 1200/64, 1437/64, 1438/64, 1439/64, 1435/64, 1502/61, 413/64, 1460/180, 1590/64, 537/105, 728/176, 512/180, 517/180, 600/177, 623/240, 637/180, 641/180, 643/180, 645/180, 649/180, 1198/64, 624/240, 1445/64, 1446/64, 738/64, 737/64, 1457/180, 734/176, 650/180, 652/180, 1459/180, 437/105, 449/180, 721/176, 446/180, 720/176, 729/176, 454/180, 654/180, 618/181, 903/180, 727/176, 905/180, 719/176, 453/180, 450/180, 723/176, 732/176, 724/176, 539/180, 609/186, 611/186, 599/105, 414/64, 766/180, 786/180, 726/176, 904/180, 735/176, 736/176, 388/64, 731/176, 387/64, 950/176, 951/176, 973/180, 1045/180, 722/176, 638/180, 1114/180, 632/180, 1506/182, 725/176 k.m. 4 obręb Dobrzeń Wielki,

-     1005/153, 1006/153, 550/143, 179, 1074/206, 719/207, 817/151, 152, 951/207, 131, 128, 385/129, 581/141, 582/140, 661/139, 836/187, 876/187, 814/183, 774/206, 777/206, 137, 856/117, 759/175, 760/175, 934/185, 596/182, 794/207, 936/185, 939/132, 205, 511/178, 145, 156, 170, 519/181, 521/182, 523/183, 525/184, 527/185, 529/186, 531/186, 533/187, 538/190, 695/208, 785/206, 916/134, 991/177, 1024/167, 1025/167, 1045/129, 697/209, 915/134, 772/172, 664/161, 752/206, 154, 155, 886/165, 1046/129, 888/175, 758/175, 1023/167, 625/180, 730/167, 1073/206, 522/182, 597/182, 263/149, 1026/148, 1029/146, 769/172, 775/206, 430/165, 455/165, 964/136, 2829/186, 2831/186, 658/167, 704/181, 660/139, 793/207, 746/206, 524/183, 408/132, 409/133, 941/132, 770/172, 761/175, 703/180, 706/181, 807/130, 869/138, 811/162, 812/162, 745/206, 962/180, 824/207, 827/184, 830/184, 779/206, 917/148, 918/148, 919/148, 875/187, 742/206, 771/172, 893/206, 861/149, 158, 459/117, 159, 657/167, 773/206, 950/207, 515/167, 986/177, 987/177, 2832/186, 2828/186, 989/177, 1030/146, 949/207 k.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Dobrzeń Wielki sposób publicznego ogłaszania.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

Wersja XML