Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany

Opole, 16 stycznia 2013r.

 

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Starosta Opolski na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

 

zawiadamia,

 

że dnia 7 grudnia 2012r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Łubniany
z siedzibą w Łubnianach przy ul. Opolskiej 104, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej
ul. Krzyżula w m. Łubniany w gminie Łubniany, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- 462 k.m. 2 obręb Łubniany,

- 533 k.m. 3 obręb Łubniany,

- 535, 634, 635, 636/1, 637 k.m. 4 obręb Łubniany,

- 638/5 k.m. 5 obręb Łubniany.

 

            W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa przy ul. 1 Maja 29. pok. 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML