Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? ciśnieniowej z przykanalikami i zasilaniem energetycznym przepompowni, zlokalizowanych w miejscowości Domeck

 

Opole, dnia 5 grudnia 2012r

WB.6740.4.1276.2012.AH

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z dnia 4 grudnia 2012r., znak: WB.6740.4.1276.2012.AH, orzekł o zmianie decyzji Starosty Opolskiego z dnia 26 sierpnia 2008r. Nr 585/08, znak: WB.7351-4-987/08, zatwierdzającej  projekt  i  udzielającej  pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami i zasilaniem energetycznym przepompowni, zlokalizowanych
w miejscowości Domecko w gminie Komprachcice (na działkach wg załączonego wykazu
w sprawie), przeniesionej decyzją Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2008r., znak: WB.7351-4-1066/08, na rzecz Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64, poprzez dodanie do sentencji zmienionej decyzji następującej treści:

„Rzeczone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w trzech etapach, tj.:

- I etap obejmuje nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:  56/5, 47/3, 73/3, 10, 67/3, 66/3, 330/17, 45/3, 479/2, 2824, 478/3, 361/20, 5, 25, 490/1, 27, 28, 388/34, 387/35, 401/35, 227, 226, 430/35, 537/35, 224, 46, 507/223, 508/223, 49, 306/220, 382/42, 433/53, 325/219, 51, 316/218, 431/35, 377/217, 86,214, 252, 92, 476/213, 477/212, 93,330/17,210, 99, 209, 104, 205, 115, 390/109, 286/197, 440/117, 124, 127, 531/129,  94, 322/221, 494/20, 75/3, 23, 24, 22, 29, 457/30, 461/32, 460/32, 370/41, 417/36, 427/36, 463/36, 462/36, 409/40, 424/37, 408/40, 451/40, 423/37, 422/38, 441/41, 239, 509/244, 511/244, 230, 626/17, 738/17, 784/75, 50, 660/49, 577/48, 444/45, 36, 38, 627/17, 203, 202, 346/195, 347/193, 343/194, 528/171, 290/166, 295/162, 128, 131, 375/161, 132, 309/161, 280/161, 294/159, 139, 46, 140, 447/142, 319/142, 447/142, 376/38, 523/37, 406/148, 540/145, 541/145, 396/151, 526/32, 21, 488/150, 487/150, 449/31, 450/31, 468/152, 448/31, 369/30, 368/30, 153, 428/29, 557/155, 556/155, 427/29, 419/155, 628/42, 426/29, 444/52, 444/52, 524/52, 568/29, 425/29, 468/53, 567/29, 571/53, 500/53, 28, 499/53, 5, 467/2, 440/54, 556/32, 1, 544/58, 546/58, 388/59, 390/60, 612/61, 614/61, 617/27, 580/24, 585/24, 640/64, 361/80, 285/80, 572/80, 562/81, 562/81, 451/81, 595/89, 643/89, 458/246, 667/71, 506/77, 414/157, 360/156, 457/156, 403/156, 461/157, 671/75, 668/75, 670/75, 366/171, 529/171, 273/175, 342/176, 520/178, 533/243, 518/188, 533/243, 518/188, 533/243, 518/188, 533/243, 518/188, 533/243, 518/188, 315/176, 533/243, 516/245, 215/245, 520/178, 520/178, 520/178, 337/180, 352/184, 523/187, 524/187, 186, 354/183, 353/183, 533/243, 519/189, 533/243, 519/189, 533/243, 519/189, 533/243, 519/189, 411/158, 527/171, 51, 412/158, 540/42, 629/42, 539/52, 463/153, 570/53, 683/153, 597/141, 417/135, 441/54, 441/54, 646/54, 472/140, 57, 543/58, 541/32, 493/148, 423/27, 433/135, 429/24, 429/23, 536/135, 430/23, 639/64, 438/131, 587/55, 588/55, 577/55, 502/55, 516/66, 481/67, 483/130, 590/67, 649/123, 62, 648/123, 517/119, 633/123, 518/119, 549/114, 552/111, 348/69, 446/111, 356/72, 356/72, 308/110, 592/109, 558/109, 599/77, 600/77, 509/77, 362/80, 473/79, 364/81, 91, 253, 411, 367/251, 408/146, 255, 259, 505/256, 506/256, 502/255, 248, 459, 246, 458/246, 500/255, 358/255, 359/255, 414/179, 218/89, 168, 166, 251, 336/252, 68/9, 201, 249, 503/253, 25, 257, 33, 442, 32, 586/24,, 270, 415, 643/413, 657/89, 514/245, 471/9, 554/243, 241, 250, 569/29, 501/255, 504/253, 62/29, 480/1, 50/3, 498/18, 254, 61/4, 57/6, 55/5, 52/7, , 262, 261, 553/243, 41, 630/42, 615/61, 482/49, 50 – obrębu Domecko;

- II etap obejmuje nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:  639/17, 670/18, 638/17, 669/18, 637/17, 739/17, 738/17, 668/18, 741/17, 666/18, 740/17, 806/34, 805/34, 634/17, 677/34, 633/17, 63, 64, 675/34, 800/73, 50, 660/49, 577/48, 444/45, 36, 38, 783/75, 67, 68, 53, 62, 57, 535/61, 803/61, 804/61, 702/60, 839/6, 837/6, 311/81, 313/82, 111, 409, 412, 414, 840/6,841/6 – obrębu Domecko;

- III etap obejmuje nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:  407/91, 265/83, 269/101, 406/91, 267/82, 93, 1378/365, 274/82, 1379/365, 224/70, 1380/365, 426/70, 1272/365, 66, 68, 1944/365, 320/39, 1945/365, 428/39, 964/365, 479/78, 81, 93, 486/103, 487/103, 249, 411, 168, 1381/365, 169, 412, 415, 643/413, 504/253, 252, 259, 91, 99, 111, 109, 114/179, 359/255 – obrębu Domecko”.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 203 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komprachcice, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

 

z upoważnienia Starosty Opolskiego

/-/ Anna Hałenda

Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

 

Wersja XML