Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków: PK-2, PK-6, PO-1, PO-2, PK-2, PK-6 w miejscowości Ochodze ? Komprachcice

Opole, dnia 5 grudnia 2012r

WB.6740.4.1275.2012.AH

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z dnia 4 grudnia 2012r., znak: WB.6740.4.1275.2012.AH, orzekł o zmianie decyzji Starosty Opolskiego z dnia 30 grudnia 2003r. Nr 775/03, znak: WB.7351-4-862/03, zatwierdzającą  projekt  i  udzielającą Gminie Komprachcice pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków: PK-2, PK-6, PO-1, PO-2, PK-2, PK-6 w miejscowości Ochodze – Komprachcice (na działkach wg załączonego wykazu w sprawie), zmienionej decyzją Starosty Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2008r., znak: WB.7351-4-887/08, przeniesionej decyzją Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2008r., znak: WB.7351-4-1065/08,
na rzecz Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64, poprzez dodanie do sentencji zmienionej decyzji następującej treści:

„Rzeczone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w trzech etapach, tj.:

- I etap obejmuje nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:  487, 508, 514, 532, 572, 584, 626, 605/2, 563/1, 1799, 1508, 176, 203, 168, 211, 281, 293, 320, 563/2, 316, 658/2, 246/1, 634, 326, 592, 295, 268, 266/1, 266/2, 1607, 1755, 228, 229, 230, 227, 226/2, 225/1, 225/2, 224, 223, 233, 235, 236, 299, 239, 243, 244, 221, 234, 238, 237/3, 219, 252/1, 218, 249, 216/5, 248, 217, 216/1, 216/3, 216/4,212,210, 209, 205,204, 202, 198, 196, 294, 195, 193, 192, 187, 181, 182, 174, 175, 170, 167, 165, 161, 263, 265, 261/8, 260, 262, 258, 259, 261/24, 261/18, 261/7, 261/20, 261/21, 261/19, 261/25, 264, 261/22, 261/23, 257, 256, 255, 253, 247, 246/2 k. m. 2; 275, 269, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 304/1, 304/2, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 270, 282, 271, 280, 272, 278, 273, 279, 277, 274, 313, 314, 315, 321, 322, 317, 318, 324/1, 305, 325, 327/5, 303, 289, 302, 290, 300/2, 300/1, 291 k. m. 3; 481, 479/1, 479/2, 480, 478, 476, 254, 475, 474, 472, 251, 467/1, 121/4, 483, 482, 485, 484 k. m. 4; 637/1, 562, 559, 323, 564, 558, 554, 590, 553, 495, 591/1, 591/3, 552/2, 436, 552/1, 297, 545/4, 542, 541/2, 541/1, 540, 537, 536/2, 536/1, 600, 535, 533, 296, 601, 521, 602, 531, 617, 530/4, 618, 530/3, 530/1, 619, 621, 622, 624, 623, 529/1, 625, 627, 629, 615, 528/2, 561, 560, 557/2, 556,557/1, 555, 551,  565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 574, 579, 580, 583, 191, 586, 588, 298, 573, 587, 575/1, 576, 577/2, 578, 581, 582 k. m. 5; 687, 648, 649, 650, 651, 657, 658/1, 662/2, 667, 668, 669/2, 670, 671, 672, 687 k. m. 6 – obrębu Ochodze;

- II etap obejmuje nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:  426, 442, 456, 546, 544 k.m. 2, 463, 461, 460, 458,459, 457/4, 457/3, 457/1, 53/4 ALP, 454, 453, 452/1, 452/3, 450, 451, 449, 457/7, 457/6, 457/5, 457/8, 439 , 440/2 k. m. 4; 547, 548, 549 k. m. 5; 464 k. m. 6 – obrębu Ochodze;

- III etap obejmuje nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:  426, 442, 456, 514, 546, 594, 584, 1755, 1754, 153, 131, 425, 679, 53/6, 120, 160, 266/2 k. m. 2; 420, 405, 406, 408,409, 410/1, 412, 413, 414, 416, 417/1, 441, 438, 433/1, 434/1, 434/3, 431, 432/1, 428, 118, 125, 429/2, 434/4, 427, 121/3, k. m. 4; 593/1, 593/2, 595, 596, 597, 598/1, 598/2, 599, 493, 504, 550/2, 550/1, 505, 506, 543, 507, 539, 510, 534/1, 538, 534/3, 534/6, 534/8, 534/15, 511, 517, 519, 604, 513/1, 545/1, 534/1, 534/4, 534/11, 534/12, 534/5, 534/9, 534/10, 534/13, 534/14  k. m. 5; 684, 673, 686, 674, 464 i 518 k. m. 6 – obrębu Ochodze”.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 203 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komprachcice, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

 

z upoważnienia Starosty Opolskiego

/-/ Anna Hałenda

Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

 

Wersja XML