Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Nakło

 

 

Opole, dnia 24 października 2012r

WB.6744.11.10.2012.AH

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  OPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Tarnów Opolski, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Sokulskiego, złożony w dniu 3 października 2012r.,
dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I”

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1112/98 k. m. 3, obrębu Nakło.

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz prasie lokalnej.

            W myśl art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27 w Wydziale Budownictwa, w pokoju nr 212, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.

 

z upoważnienia Starosty Opolskiego

/-/ Anna Hałenda

Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

 

Wersja XML