Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach

 

Opole, dnia 10 października 2012r. 

 

S T A R O S T A    O P O L S K I,

 

zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, pokój 212, zostały zamieszczone dane o decyzji z dnia 10 października 2012r. Nr 897/2012, znak: WB.6740.11.1029.2012.AH, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wodociągom
i Kanalizacji w Opolu, Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64, pozwolenia na budowę polegającą na przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach na
nieruchomości oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 424/2, 423/4, 423/6 i 422/2 k. m. 3, obrębu Kosorowice.

              

                

  z upoważnienia Starosty

Anna Hałenda

Inspektor w Wydziale Budownictwa

                       

Wersja XML