Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry

 

Opole, dnia 06 sierpnia 2012r.

WB.6744.13.1.12

Zawiadomienie

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję Państwa, że
w związku z uchyleniem zaskarżonej decyzji 4/2012 z dnia 26.03.2012r i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę:

  drogi gminnej w miejscowości Węgry; zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: ?  nr 806/123, 827/124 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni

? nr 854/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 779/125 k.m. 3) , nr 856/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 780/125 k.m. 3) – właściciele prywatni 

?  nr 126 k.m.3 obręb Węgry - własność Gmina Turawa

?  nr 637/119 i 647/1 k.m.3 obręb Węgry - własność Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

? nr 998/10, 755/10, 446/179, 794/173, 791/173 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni,

  inwestor Wójt Gminy Turawa uzupełnił dokumentację  o nowy wniosek uwzględniający nazwę inwestora – zarządcę drogi Wójta Gminy Turawa oraz złożył pismo nr BU.IV.723.1.2012 z dnia 17.07.2012r. wyjaśniające wątpliwe kwestie poruszone w decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję Wojewody Opolskiego dotyczące: parametrów drogi publicznej, linii rozgraniczających teren oraz celowość przejęcia działki nr 827/124. Powyższe wyjaśnienia uwzględniono także w dokumentacji projektowej.

Proszę o zapoznanie się i ustosunkowanie co do treści w/w pisma w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul. Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 730  do  15 30.


                z   upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                                               Kazimierz krawczyk

                                                                            Naczelnik Wydziału Budownictwa

Wersja XML