Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi powiatowej Strzelce Op.-Krasiejów, budowa mostu oraz rozbudowa mostu

Opole, dnia 22.06.2012r.


OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.

    w dniu 30.05.2012r. zostało wszczęte   na żądanie Wnioskodawcy :

Zarząd Dróg Powiatowych w  Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7

postępowanie WB 6744.8.3.12 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa  odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16 + 543,00 do km 17 + 101,00 oraz budowa mostu w km 16 + 675,00  i rozbudowa mostu w km 16 + 850,00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą.

na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:

1.    między liniami rozgraniczającymi teren  inwestycji ,

obręb Krasiejów jednostka ewidencyjna Ozimek,

·      nieruchomości które ulegają podziałowi:
786/174 ; 1000/148 ; 959/147 ; 762/148 ; 766/151 ; 446/152 ; 401/107,

·         działki przeznaczone w części pod inwestycję: 428/107 ; 263/176 ; 260/170 ; 399/89 ; 256/169,

2.    w wyznaczonym terenie, dla którego będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu:

obręb Krasiejów jednostka ewidencyjna Ozimek,

·      działki przeznaczone w części dla przebudowy urządzeń obcych: 786/174,

3.    w wyznaczonym niezbędnym terenie dla realizacji inwestycji:

obręb Krasiejów jednostka ewidencyjna Ozimek,

·         działki przeznaczone w części pod inwestycję:  402/107 ; 898/38 ;  494/89,

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul. Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 8.00 do  15.00

 

 

 

z upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                                                                                               Beata Przybylska

 

Wersja XML