Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry

 

Opole , dnia 30.01.2012r. 

WB.6744-13-1/12

 


OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.   

w dniu 02-01-2012r. zostało wszczęte   na żądanie Wnioskodawcy

 

Gminy Turawa

ul. Opolska 39C

46-045 Turawa

postępowanie WB.6744-13-1/12 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej w miejscowości Węgry; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:   działka nr 806/123, 827/124 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni , działka nr 854/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 779/125 k.m. 3) oraz działka nr 856/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 780/125 k.m. 3) – właściciele prywatni,  działka nr 126 k.m.3 obręb Węgry - własność Gmina Turawa, działka nr 637/119 i 647/1 k.m.3 obręb Węgry - własność Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu,  działka nr 998/10, 755/10, 446/179, 794/173, 791/173 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul.Książąt Op0olskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 730  do  15 30

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

Jakub Kania

Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

Otrzymują:

 

1.     Starostwo Powiatowe w Opolu - tablica ogłoszeń

2.     Starostwo Powiatowe w Opolu- strona internetowa  www//powiatopolski.pl BIP

3.      Strony będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych wnioskiem poprzez niniejsze obwieszczenie: działka nr 806/123, 827/124 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni , działka nr 854/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 779/125 k.m. 3) oraz działka nr 856/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 780/125 k.m. 3) – właściciele prywatni,  działka nr 126 k.m.3 obręb Węgry - własność Gmina Turawa, działka nr 637/119 i 647/1 k.m.3 obręb Węgry - własność Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu,  działka nr 998/10, 755/10, 446/179, 794/173, 791/173 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni.

      4.   Urząd Gminy Turawa

      5.   Urząd Gminy Turawa  strona internetowa

      6.   WB a.a JK.

 

Pouczenie

 

I.      Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.

 

 

         

Wersja XML