Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa

Opole , dnia 27.01.2012r.

WB.6744-13-7/11
 

 

OBWIESZCZENIE
O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.
   
w dniu 28-12-2011r. zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU
ul. Strzelców Bytomskich 7
45-084 Opole

postępowanie WB.6744-13-7/11 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę polegającą na przełożeniu trasy odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada-Granica Województwa- Dobrodzień od KM 6+546,00 do KM 6+905,00 w m. Turawa , ul. Świerkowa; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:   166 k.m.9 oraz działka nr 230 k.m. 1 obręb Turawa - własność Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, oraz działka nr 124/31 k.m. 9 ( przed podziałem działka nr 124/14 k.m. 9) - własność Lasy Państwowe -  Nadleśnictwo Turawa, oraz działka nr 223/2 k.m. 1( przed podziałem działka nr 223/1 k.m. 1), działka nr 225/1 k.m. 1( przed podziałem działka nr 225 k.m. 1), 226/1 km.1 ( przed podziałem działka nr 226 k.m. 1), obręb Zawada – właściciele prywatni , oraz działka nr. 227/1 k.m. 1 ( przed podziałem działka nr 227 k.m. 1), – własność Gmina Turawa
 
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul.Książąt Op0olskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 730  do  15 30

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
Jakub Kania
Inspektor w Wydziale Budownictwa

Otrzymują:

1.    Starostwo Powiatowe w Opolu - tablica ogłoszeń
2.    Starostwo Powiatowe w Opolu- strona internetowa  www//powiatopolski.pl BIP
3.    Strony będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych wnioskiem poprzez niniejsze obwieszczenie: 166 k.m.9 oraz działka nr 230 k.m. 1 obręb Zawada  - własność Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, oraz działka nr 124/31 k.m. 9 ( przed podziałem działka nr 124/14 k.m. 9) - własność Lasy Państwowe -  Nadleśnictwo Turawa, oraz działka nr 223/2 k.m. 1( przed podziałem działka nr 223/1 k.m. 1), działka nr 225/1 k.m. 1( przed podziałem działka nr 225 k.m. 1), 226/1 km.1 ( przed podziałem działka nr 226 k.m. 1), obręb Turawa – właściciele prywatni , oraz działka nr. 227/1 k.m. 1 ( przed podziałem działka nr 227 k.m. 1), – własność Gmina Turawa
4.   Urząd Gminy Turawa
5.   Urząd Gminy Turawa  strona internetowa
6.   WB a.a JK.

 

 

Pouczenie

I.    Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.
 

Wersja XML