Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych

Opole, dnia  06-12-2011r.

 


OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.

   

w dniu  17-11-2011r.  zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

 

postępowanie nr WB.6744-7-5/11 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: Rozbudowę drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków na odcinku w km 0+750,00÷0+950,60 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych zlokalizowaną na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów 185 k.m. 2 obręb Magnuszowice, 173/12, 173/13, 173/4 k.m. 1 obręb Magnuszowice.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul. Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 210 w godz. od 800  do  15 00

 

 

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                                                              Kazimierz Krawczyk

                                                                                                                            Naczelnik wydziału Budownictwa

Wersja XML