Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi bocznej do ul. Dworcowej w Popielów

Opole, dnia  24-06-2011r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.

   

w dniu  20-05-2011r.  zostało wszczęte   na żądanie Wnioskodawcy

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

 

postępowanie WB.6744-9-2/2011 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  obejmującej:  budowę drogi ulicy bocznej od ul. Dworcowej ( wraz z ul. Brzozową ) w m. Popielów; zlokalizowaną na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów 1326/201( po podziale działki numer 1402/201 i 1401/201), 1249( po podziale działki numer 1400/1249 i 1399/1249), 1303/1231 ( po podziale działki numer 1398/1231 i 1397/1231) , 1324/201, 1243, 1156/201, 1155/201, 1187/199, 1172/190, 1304/1232, 1223, 1207, 1215, 1302/1216 k.m. 1 obręb Popielów.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul. Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 210 w godz. od 800  do  15 00

 

 

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                                                              Kazimierz Krawczyk

                                                                                                                            Naczelnik wydziału Budownictwa

Otrzymują:

 

1.     Starostwo Powiatowe w Opolu - tablica ogłoszeń

2.     Starostwo Powiatowe w Opolu- strona internetowa  www//powiatopolski.pl BIP

3.     Urząd Gminy Popielów

4.     Urząd Gminy Popielów - strona internetowa

5.     WB a.a

 

Pouczenie

 

I.      Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.

Wersja XML