Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa drogi Dobrzeń Mały - Brzezie

Opole, dnia 02.03.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.

w dniu 15.02.2011r. zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy : Gminy Dobrzeń Wielki   ul.  Namysłowska 44  postępowanie  nr WB 7351-3-127/2011 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  rozbudowę  drogi gminnej nr 109080 O i 102509 O na odcinku Dobrzeń Mały – Brzezie  zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów :

 

 

Obręb Dobrzeń Mały k.m.1


1804/73 ( 1998/73) , 1396/63, 1369/64, 1394/63, 1367/64, 1540/64, 1365/65, 1363/65, 1354.72, 1386/70, 1380/70, 1378/70, 1357/69, 1384/70, 1359/69, 1343/73, 1400/58, 1403/56, 1401/56, 1375/63, 1545/58, 1382/70, 1390/66, 1392/66, 1361/68, 1388/67, 1318/64, 1350/72, 1351/72, 1371/93, 1374/63, 1398/58, 1803/73, 1539/64, 1544/64, 1347/73

 

Obręb Brzezie k.m. 1 i k.m. 2

444/105 ( 763/105) , 702/91, 700/47 ( 707/47 ) 699/47 ( 705/47 ) 458/54, 460/55, 462/55, 464/53, 467/60, 470/59, 475/61, 479/59, 480/59, 482/60, 484/53, 487/55 ( 703/55 ) 431/61, 476/61, 473/58, 477/58

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul.Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 210 w godz. od 730  do  15 30

 

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

Kazimierz Krawczyk                        

Naczelnik Wydziału Budownictwa                   

 

 

Pouczenie

I. Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważn

II. Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera przepisów dotyczących formy prawnej wszczęcia postępowania z wyjątkiem art. 31 § 2 (postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu). Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji państwowej (art. 61 § 3 KPA). Natomiast za datę wszczęcia postępowania z urzędu uważa się dzień pierwszej czynności urzędowej podjętej przez organ wobec strony, a więc przede wszystkim dzień zawiadomienia jej o wszczęciu postępowania.

Niezależnie od tego czy postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony czy z urzędu, organ jest obowiązany zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie (art. 61 § 4 KPA).

 

Wersja XML