Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi pomiędzy torami PKP a ul. Słoneczna na terenie wykopalisk w m. Krasiejów

Opole, dnia 21.02.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.w dniu 28.01.2011r. zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy : Gmina Ozimek 46-040 Ozimek  ul. Ks. J. Dzierżona 4B,  postępowanie  nr WB 7351-8-79/2011 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  budowę  drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w m. Krasiejów ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów :

·         42, 19/10, 309/45, 300/8  ark.6 obr. Krasiejów;

·         348/273, 277, 866/271, 867/271, 270, 990/269, 683/269, 684/269, 685/269 k.m.4 obr. Krasiejów;

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul.Książąt Op0olskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 730  do  15 30

 

 

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                    Beata Przybylska


Pouczenie

 

I.      Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.

 

 

 

Wersja XML