Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna

Opole, dnia 14.02.2011r. r


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zmianę decyzji nr  30/08  z dnia  16.01.2008r. zatwierdzającej projekt i i udzielającej pozwolenia na budowę hali magazynowej wyrobów gotowych ; zlokalizowaną w Krasiejowie ul. Szkolna 5 B  na  działkach o nr. ewid. gruntów 1150/4 i 1149/4 k.m.5

 

ze względu na zamiar realizacji inwestycji wg. zamiennego projektu budowlanego przewidującego zmianę przeznaczenia realizowanego obiektu z hali magazynowej na halę produkcyjną-malarnię proszkową i rozpuszczalnikową i część socjalną


Inwestor: „Kreon” - Reklama Świetlna S-ki z  o.o.   46-040 Krasiejów ul. Szkolna 5 B

 


                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                             Naczelnik Wydziału Budownictwa

                             Kazimierz Krawczyk

Wersja XML