Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Magistralna siec wodociągowa Rędów-Turawa Marszałki

Opole, dnia 14.12.2010r.

 


 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

    Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji Nr 1211/10 dnia 14.12.2010r. o pozwoleniu na budowę  poniższego przedsięwzięcia:

 

Magistralnej sieci wodociągowej Rzędów – stacja Wodociągowa  „Turawa Marszałki” na działkach nr 109, 83, 85 obręb Rzędów i 229, 5, 169, 156, 111/17, 11, 9, 80, 130, 177 obręb Turawa

 

 

Inwestor: Gmina Turawa

 ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa

   


                                                       z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                 Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                    Starostwa Powiatowego w Opolu

                                                Kazimierz Krawczyk

 

Wersja XML