Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy z wbudowaniem linii technologicznej anodowania i malowania

Opole, dnia 3.11.2010 r

 


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 .10 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku ( nr. rej. organu adm. architekt.-bud.WB 7351-12-1304/2010)  o zmianę decyzji nr 652/2010 ( nr. rej. organu adm. architekt.-bud. WB.7351-12-783/2010 z dnia 7.07.2010r 

zatwierdzającej  projekt  i  udzielającej  pozwolenia na budowę w zakresie obejmującym budowę budynku magazynowego  wraz  z wykonaniem nawierzchni dojazdu do projektowanego  budynku i połączenia komunikacyjnego pomiędzy halą a projektowanym budynkiem, na terenie zakładu  produkcji wyrobów  aluminiowych ; zlokalizowaną w m. Tułowice   ul Porcelitowa 4 na  działce 130/54

polegającej na: zwiększeniu zakresu inwestycji uwzględniającym zamiar  realizację inwestycji wg . zamiennego projektu budowlanego obejmującego zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy  z wbudowaniem linii technologicznej  anodowania  i  malowania

 

Inwestor: „KAYE ALUMINIUM OPOLE” S-ka z o.o. z siedzibą  49-130 Tułowice  ul. Porcelitowa 4

 

 


z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                               Naczelnik Wydziału Budownictwa

                           Kazimierz Krawczyk

Wersja XML