Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej 1705 w Zawadzie

 

Opole, dnia 13-09-2010r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.

   

w dniu 31-07-2009r. zostało wszczęte   na żądanie Wnioskodawcy

 

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

ul. Strzelców Bytomskich 7

45-084 Opole

postępowanie WB 7351- 13-983/10  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę polegająca na przełożeniu trasy odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada-Granica Województwa Dobrodzień od km 6+546,00 do km 6+905,00 w m. Turawa , ul. Świerkowa; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:   166 km.9 oraz działka nr 230 k.m. 1 obręb Zawada  - własność Skarbu Państwa we władaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych, oraz działka nr 124/31 k.m. 1 ( przed podziałem działka nr 124/14 k.m. 1) - własność Skarbu Państwa we władaniu Nadleśnictwo Turawa, oraz działka nr 223/2( przed podziałem działka nr 223/1 k.m. 1), działka nr 225/1 k.m. 1( przed podziałem działka nr 225 k.m. 1), 226/1 km.1 ( przed podziałem działka nr 226 k.m. 1), obręb Zawada – właściciele prywatni , oraz działka nr. 227/1 k.m. 1 ( przed podziałem działka nr 227 k.m. 1), – własność Gmina Turawa.

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

Kazimierz Krawczyk

Naczelnik w Wydziale Budownictwa

 

Otrzymują:

 

1.     Starostwo Powiatowe w Opolu - tablica ogłoszeń

2.     Starostwo Powiatowe w Opolu- strona internetowa  www//powiatopolski.pl BIP

3.      Strony będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych wnioskiem poprzez niniejsze obwieszczenie: 166 km.9 oraz działka nr 230 k.m. 1 obręb Zawada  - własność Skarbu Państwa we władaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych, oraz działka nr 124/31 k.m. 1 ( przed podziałem działka nr 124/14 k.m. 1) - własność Skarbu Państwa we władaniu Nadleśnictwo Turawa, oraz działka nr 223/2( przed podziałem działka nr 223/1 k.m. 1), działka nr 225/1 k.m. 1( przed podziałem działka nr 225 k.m. 1), 226/1 km.1 ( przed podziałem działka nr 226 k.m. 1), obręb Zawada – właściciele prywatni , oraz działka nr. 227/1 k.m. 1 ( przed podziałem działka nr 227 k.m. 1), – własność Gmina Turawa.

      4.   Urząd Gminy Turawa

      5.   Urząd Gminy Turawa  strona internetowa

      6.   WB a.a JK.

 

 

Pouczenie

 

a.     Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.

Wersja XML