Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi - gm. Turawa

                                                                                                                                                                                                            Opole, dnia 29.06.2009. r

                                                                                                                OBWIESZCZENIE

                                                                                                    STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
                                                                                                                    INFORMUJE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji nr 531/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  budowę :
   
drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa na odcinku od  km 0+000,0  do  km  0+614,32 przedłużenie Alei Witosa( droga klasy Z) z Obwodnicą Północną na odcinku od km 6+290,00 do km 6+ 910,75 wg. kilometrarzu drogi krajowej 46B wraz z przebudową odcinka Obwodnicy Północnej – drogi krajowej nr 46, 94( droga klasy GP) na odcinku od km 6+290,00 do km 6+ 910,75  ; zlokalizowaną w m. Zawada  na  działkach: 755/1, 750/3, 745/3. 742/3, 741/3, 747/3, 748/3, 753/3, 773/3, 719/4, 579/4, 577/4, 574/3, 571/3, 568/3, 565/3, 562/3 k.m.5 obręb Zawada w gminie Turawa 

                                                                                                            Inwestor: Gmina Turawa
 

Wersja XML