Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Cmentarnej (droga gminna stary nr 2724006, nowy nr 1040030) z ul. Opolską (droga powiatowa nr 1763 Opole ? Komprachcice)

 
Opole, dnia 04.05.2009 r
 
 
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Cmentarnej (droga gminna stary nr 2724006, nowy nr 1040030) z ul. Opolską (droga powiatowa nr 1763 Opole – Komprachcice) wraz z utwardzeniem nawierzchni placu na działce nr 512 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :  
W zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z budową nawierzchni jezdni, wysepki, chodników i utwardzenia nawierzchni placu postojowego, budowa dodatkowych wpustów wraz z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowa oswietlenia, przebudowa kolizyjnych kabli energetycznych i telefonicznych.
 
 
Inwestor:    Gmina Komprachcice
 
 
 
 
                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
                                Dobrosława Mila
 
                                 Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

Wersja XML