Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligota Turawska - Urząd Gminy Turawa

Opole, dnia 07.04.2009r
 
 
 
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 w m. Ligota Turawska na działkach nr. wg.wykazu
przedmiot decyzji
 
Inwestor: Urząd Gminy Turawa
     ul. Opolska 39c
    46-045 Turawa
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Z up. STAROSTY
                                                                                                      Kazimierz Krawczyk
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Wersja XML