Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji znak WB.7351-6-691/03 z dnia 29.09.2003 r. - Gmina Murów

 

Opole, dnia 26 marca 2009 r.
WB.7351-6-271/09
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :
 
obejmujące zmianę decyzji znak WB.7351-6-691/03 z dnia 29.09.2003 r. uwzględniającej zmianę przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami domowymi w Zagwiździu na działkach, których właściciele wymienieni są w projekcie zagospodarowania (mapy arkusze 4, 5, 6, 7, 8)  w zakresie zmiany trasy projektowanych rurociągów ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Zagwiździu (etap II) na działkach wg. załączników na arkuszach mapowych nr 3, 4, 5 i 7.
 
Inwestor: Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów
 
 
 z upoważnienia
Starosty Powiatowego w Opolu
                       
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDOWNICTWA
           
Kazimierz Krawczyk
Wersja XML